ประกาศแจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2

ประกาศ นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี และนักเรียนที่จะสมัครเรียน นศท. ชั้นปีที่ 1

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันส่งใบรายงานตัว รด.2

ให้ นศท. ทุกชั้นปี มาส่งเอกสารรายงานตัว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง พร้อมเตรียมเงินค่าบำรุงการศึกษา มาชำระด้วย และ นักเรียนทุกระดับชั้นที่จะสมัครเรียน นศท. ชั้นปีที่ 1 มายื่นเอกสารการสมัคร ในวันและเวลาเดียวกัน

งานนักศึกษาวิชาทหาร