ประกาศเรื่อง เลื่อนแผนการเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นม.3

จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click

2. การเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นม. 4 ประเภทม.3 เดิม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click