ประกาศเรียก ม.4 ห้องเรียนพิเศษแผนวิทย์-คณิต รอบที่ 7 และประกาศเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผนวิทย์-คณิต รอบ 4

เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 3

click อ่านประกาศ
click ระบบยืนยันสิทธิ์

เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 7

click อ่านประกาศ