ประกาศเรียก ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม และเลื่อนแผนการเรียน

click ประกาศเรื่องผลการเลื่อนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

click ประกาศเรื่องเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

click ดาวน์โหลดแบบรายงานตัว

click ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in)