ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่2)

ประกาศเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่2)
รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
นักเรียน ห้อง 417 อาคาร 4 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่
กําหนดถือว่าสละสิทธิ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ Click