ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปิดเรียน Onsite และ Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกอ่านประกาศ