ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโปรเจคเตอร์และชุดเครื่องเสียง จำนวน 30 ชุด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ