ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

card_logo1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รับในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
รับในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.

หมายเหตุ : รับจากครูที่ปรึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี