ประกาศยกเลิกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกาศการเตรียมความพร้อมและการผ่านระบบออนไลน์