ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

card_logo1
นักเรียนชั้น ม.1
ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)
นักเรียนชั้น ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท. เพิ่มเติม 2
โครงการ (MSET) เพิ่มเติม 2
โครงการ Gifted เพิ่มเติม 2
โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม 2