ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ พสวท.
โครงการ (MSET)
โครงการ Gifted
โครงการศิลป์-ภาษา
pra-m4