ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประเภท ผลการสอบ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สสวท. คลิกดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (MSET) คลิกดูรายละเอียด
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) คลิกดูรายละเอียด