ประกาศจัดจ้างทำชุดพละปีการศึกษา2560

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดทำชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บริการนักเรียนไปในรูปแบบเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามระเบียบ ที่โรงเรียนกำหนด มีคณะกรรมการของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ทางโรงเรียนจึงประกาศ ให้บุคคล บริษัทต่างๆ รับทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนด อ่านรายละเอียด