ประกาศการเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ของนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกกลุ่มภาษาในแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

คลิก ระบบเลือกกลุ่มภาษา