ประกาศการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น. และพิธีเปิดเวลา 13.00 น. ณ อาคารสมเพชรวารี

นักเรียนและวิทยากรจะเข้าพัก ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

  Download  รายละอียดและกำหนดการค่ายโอลิมปิก