ตารางสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖