จดหมายข่าว ช่อชมพู ฉบับที่ 36 ปี 2565 วันที่ 30 มกราคม 2565 โดยนักเรียนแกนนำชมรม To Be number one โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…

ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำ To Be number one โคงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูลือฤทธิ์ สุขยิ่ง ควบคุมดูแลระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี