จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๘๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ KAIST  Global  Leadership  Volunteer  Program

ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเผยแพร่นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ โดย KAIST Global Leadership Volunteer Program และขอบคุณ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเครือข่ายโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง

25650908 opening caremony