งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

Untitl56546666ed

งานโภชนาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันในโรงอาหาร และบริเวณที่เก็บขยะของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทางหน่วยงานโภชณการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสราษฎร์ธานี

ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.