ค่ายดาราศาสตร์


โครงการอบรม ค่ายดาราศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (พสวท.สมทบ) โดยคุณเจษฎษ กีรติภารัตน์ นักวิชาการสารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2013873878681397&type=1&l=616bc9963f