กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

vvd

กิจกรรม “EPPO Ambassadors สานใจเติมฝันเรียนรู้เรื่องพลังงาน จากพี่สู่น้อง”

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบทบาทของข้าราชการที่ดี

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ณ หอประชุม 100 ปีครูลำยอง

 ในคาบอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม 2559