กำหนดการนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง

  1. นักเรียน ม.6 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน)

2. นักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (นักเรียนต้องมาทั้ง 2 วัน)

***นักเรียนทุกคนที่แก้ 0 วิชาหน้าที่พลเมือง ต้องมาทั้ง 2 วันตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรม