การแต่งกาย

card_logo1

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นั้น ให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรีียนและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

(หมายเหตุ ม.ต้น แต่งกายชุดลูกเสือ)

งานวิชาการ