การเฝ้าสังเกตและการรายงานสถานการณ์พายุ ปาบึก

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
จากการเฝ้าสังเกตและการรายงานสถานการณ์พายุ ปาบึก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในภาคบ่ายถึงค่ำ ฉะนั้นเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียน จึงให้ลดคาบเรียนเหลือคาบละ 40 นาที เพื่อจะได้เลิกเรียนเร็วกว่าเวลาปกติครับ หากมีสถานการณ์ผลกระทบเร็วกว่าปกติจะพิจารณาสั่งการอีกครั้ง ส่วนนักเรียนที่ต้องเดินทางไกล หรือมีผลกระทบในการเดินทางให้พิจารณาตัดสินใจการ ไม่เรียนของนักเรียน โดยไม่ถือว่าขาดเรียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผอ สมยศ กระจ่างแจ้ง