การประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ

วันที่ 18 พ.ค. 2556 ได้มีการ ประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ของ โครงการเครือข่าย ส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์(Gifted Math) ณ ห้องปัจจักขะภัติ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประกอบโรงเรียนต่างๆดังนี้
โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนสัตรีพัทลุง
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นับเป็นการจับมือร่วมกันในการพัฒนาทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์…

การประชุมจัดทำแผน