การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 เริ่มเรียนออนไลน์วันที่ 1 มิ.ย. 64 นี้

ส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 เริ่มเรียนเมื่อการรับนักเรียนเสร็จสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก