กลุ่มบริหารทั่วไปจัดนิเทศเครือข่ายงานสารบรรณ

t1การนิเทศเครือข่ายงานสารบรรณ

วันที่  12  มิถุนายน   2556

  ห้องปัจักขะภัติ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

งานสารบรรณกลาง  กลุ่มบริหารทั่วไป  ได้จัดให้มีการนิเทศ  เรื่อง  ระเบียบแนวปฏิบัติงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ  ให้กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารต่าง ๆ  และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  27  ราย  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานสารบรรณได้ถูกต้อง  เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ

โดยมีรองชาญณรงค์  ผดุงชอบ  เป็นประธาน  และครูโชติกา  จักรานนท์  เป็นผู้นิเทศให้ความรู้

t2 t4 t5 t6 t9 t8 t7 t10 t11 t12 00001 000002