No Image

ประกาศ กำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร

มีนาคม 27, 2014 register 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศกำหนดการรับ ปพ.๑ และประกาศนียบัตร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับ ปพ. ๑ และ ประกาศนียบัตร ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เลื่อนการรับ ปพ. ๑และ ประกาศนียบัตร [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศกรณี นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล

มีนาคม 19, 2014 register 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล ของตนเอง หรือ บิดา – มารดา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ที่งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร ๓) ภายในวันศุกร [อ่านต่อ]

No Image

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กันยายน 6, 2013 register 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (1)  การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 รายการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันไ [อ่านต่อ]