No Image

ประกาศสอบราคาซืื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง

กันยายน 6, 2013 budget 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก [อ่านต่อ]

No Image

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน

กันยายน 6, 2013 budget 0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และ สิทรัพย์ ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในเรื่องงานบ [อ่านต่อ]

No Image

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

สิงหาคม 9, 2013 budget 0

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ [อ่านต่อ]