ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นี้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของนักเรียนประชาสัมพันธ์