โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรัฐพัต หนูแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ 10 ของประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ คร้ังที่ 3 ประจำปี 2565 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test , TESET 2022) จัดการแข่งขันโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Litu) ร่วมกับ ศูนย์สอบวิชาการประเทศไทย (TAC)