โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17- วันศุกร์ที่ 18, วันจันทร์ที่ 21- วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558

ตารางสอบ

ตารางห้องสอบ