โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

วิชาคณิตศาสตร์

 

 

วิชาภาษาไทย

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาสังคมศึกษา