โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ ”Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I-New Gen Award 2024 )”

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ ”Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I-New Gen Award 2024 )”

1.รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
เรื่อง “เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยสารไคโตซาน”
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นายฐนกร นพรัตน์ ชั้น ม.5/5
2.นายวรากร แก้วมณี ชั้น ม.5/6
3.นายรชาทัช บุญพัฒน์ ชั้น ม.5/2
4.นายสุรยุทธ์ ทองจินดา ชั้น ม.5/5
5.นายปิยวัฒน์ นุ่นเกิด ชั้น ม.5/5
6.เด็กชายปุณณพัฒน์ พรหมสวาท ชั้น ม.2/8
คุณครูที่ปรึกษา
ครูปริญดา มาเอียด และ ครูณัฎฐกันต์ ทองหวาน

2.รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา
เรื่อง “ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา”
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นายฐนกร นพรัตน์ ชั้น ม.5/5
2.นายวรากร แก้วมณี ชั้น ม.5/6
3.นายรชาทัช บุญพัฒน์ ชั้น ม.5/2
4.เด็กหญิงพรรรณณิการ์ นาควิโรจน์ ชั้น ม.3/6
5.เด็กชายธีทัต นพรัตน์ ชั้น ม.2/2
คุณครูที่ปรึกษา
ครูปริญดา มาเอียด ครูสิรดา เมธวลี และ ครูรวิกานต์ ชูช่วย

3.รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา
เรื่อง “ชุดตรวจสารปรอทในครีมผิวขาวชนิดพกพา”
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นางสาวพิชามญชุ์ ศุภลักษณ์ ชั้น ม.5/2
2. นางสาวปวรรษมน สุนธารักษ์ ชั้น ม.5/2
คุณครูที่ปรึกษา ครูสินีนาถ งามสง่า

4. รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา
เรื่อง “อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน”
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นายรชฏ เพ็ชรดำ ชั้น ม.5/2
2.นางสาวภีมภัทร คงทอง ชั้น ม.5/2
3.นางสาวพรปวีณ์ คุ้มกัน ชั้น ม.5/2
คุณครูที่ปรึกษา ครูนุจรี มณีจันทร์

5. รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา
เรื่อง “เครื่องดูดน้ำยางพารา”
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นางสาวญาดากานต์ แช่มช้อย ชั้น ม.5/2
2.นางสาวธัญชนก ชูแก้ว ชั้น ม.5/2
3.นางสาววิสา สุทธิรักษ์ ชั้น ม.5/2
คุณครูที่ปรึกษา ครูอรตรี รอดเจริญ