โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร