โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานได้ประจำปี 2565