โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน

yala10

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และ สิทรัพย์ ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในเรื่องงานบุคลากร นโยบายแผนงาน   การเงินบัญชี   และ พัสดุและสินทรัพย์

yala yala7 yala1
yala2 yala8 yala3
yala4 yala9 yala5