โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

 

 

 

เอกสารประกอบการขอไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

  1. แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นำส่งงานบุคคล) >>download>>แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  2. กรณียืมเงิน มีเอกสารดังนี้

3. การล้างหนี้เงินยืม มีเอกสารดังนี้

หมายเหตุ : หรือเอกสาร ข้อ 1 รับได้ที่งานบุคคล เอกสารข้อ 2 และ 3  รับได้ที่งานการเงิน