แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ปฎิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2563

ประกาศ!!! นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำ (0) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข (ร,มส) ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ฉะนั้นนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ >>>
ปฏิทินงานวิชาการย่อแจกนักเรียน 2-62 ม.1,2-4,5
ปฏิทินงานวิชาการย่อแจกนักเรียน 2-62 ม.3,6