แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๔๐๐๖/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้ปิดสถานศึกษาเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

คลิกประกาศ