เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป และ ชะลอการเรียกผู้สอบได้โครงการห้องเรียนพิเศษ

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และหนังสือของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1150 เรื่องการดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงชะลอกระบวนการรับนักเรียนดังนี้

1.เลื่อนการเรียกผู้ได้ในลำดับถัดไป ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มารายงานตัวทดแทนการสละสิทธิ์

2.เลื่อนการสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปออกไป จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจาก สพฐ. (การสมัครจะคงใช้วิธีสมัครผ่านระบบออนไลน์)