เรื่องการแจ้งการหยุดการเรียนการสอน

card_logo9999999เรื่ยนผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มกราคม 2557
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวัศักดิ์  ยศถา