เปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครรอบทั่วไป เป็นระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คลิกประกาศ