เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

3d

สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ กิจกรรมห้องสมุด 3D / ห้องสมุดมีชีวิต  สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมรับการประเมินฯ   ต่อไป

ดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมินห้องสมุด 3ดี >>>>  3DLibrary