หัวข้อสุนทรพจน์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ในวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การประกวดแข่งขันการกล่าว

สุนทรพจน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา    ซึ่งมีหัวข้อสุนทรพจน์ในการประกวดดังนี้

หัวข้อสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือ

“สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาเด็กไทย  ก้าวไกลสู่สากล”

 

หัวข้อสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือ

” ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล”

 

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  077-287512  ต่อ 700