สำรวจความต้องการวัคซีน สำหรับนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอให้นักเรียนทุกคนกรอกแบบสำรวจนักเรียนผู้มีความประสงค์รับหรือไม่รับวัคซีน รายละเอียดตามแบบสำรวจนี้ โดยให้ส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 ก.ย. 2564
Link แบบสำรวจ