สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษทุกอันดับรวมกัน

ประเภท
จำนวนรับ
20-ก.พ.-58
21-ก.พ.-58
22-ก.พ.-58
23-ก.พ.-58
24-ก.พ.-58
รวม
วิทย์ สสวท.
30
189
191
170
73
37
660
คณิต – วิทย์
40
207
218
185
76
42
728
EET
80
197
194
169
63
31
654
EP
60
173
181
156
67
31
608
รวม
210
766
784
680
279
141
2650

กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษเฉพาะอันดับหนึ่ง
ประเภท
จำนวนรับ
20-ก.พ.-58
21-ก.พ.-58
22-ก.พ.-58
23-ก.พ.-58
24-ก.พ.-58
รวม
วิทย์ สสวท.
30
85
76
60
20
11
252
คณิต – วิทย์
40
74
102
87
44
20
327
EET
80
48
36
40
11
10
145
EP
60
12
9
6
6
2
35
รวม
210
219
223
193
81
43
759
สถิติการสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4
กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษทุกอันดับรวมกัน
ประเภท
จำนวนรับ
20-ก.พ.-58
21-ก.พ.-58
22-ก.พ.-58
23-ก.พ.-58
24-ก.พ.-58
รวม
MOU สพฐ.
30
76
66
48
37
14
241
พสวท. สมทบ
40
75
66
49
27
14
231
GIFTED
ENG
40
37
42
26
23
18
146
MATH
30
42
32
37
9
150
THAI
10
30
8
40
12
100
EET
40
61
69
43
22
16
211
ศิลป์-ภาษา
40
31
48
24
38
31
172
รวม
190
320
363
230
224
114
1251
กรณี นับผู้ที่เลือกโครงการห้องเรียนพิเศษเฉพาะอันดับหนึ่ง
ประเภท
จำนวนรับ
20-ก.พ.-58
21-ก.พ.-58
22-ก.พ.-58
23-ก.พ.-58
24-ก.พ.-58
รวม
MOU สพฐ.
30
41
36
27
12
4
120
พสวท. สมทบ
40
29
33
16
17
6
101
GIFTED
ENG
40
14
23
10
14
6
67
MATH
3
10
1
5
4
23
THAI
2
18
3
13
2
38
EET
40
4
6
4
5
3
22
ศิลป์-ภาษา
40
19
30
17
21
24
111
รวม
190
112
156
78
87
49
482