วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นางจิตรอนงค์คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนายลือฤทธิ์ สุขยิ่งเข้ารับรางวัลจากการส่งผลงานการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกวดระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภทของศูนย์ดำเนินทำงานและประเภท 5 พันธกิจ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับนักเรียนแกนนำของศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลระดับยอดเยี่ยมจากการส่งประเมินศูนย์
2.รางวัลรองชนะเลิศพันธกิจด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.รางวัลรองชนะเลิศพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
4.รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง
5.รางวัลผู้บริหารดีเด่น นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
เข้ารับรางวัลจากตัวแทนองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ
ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม