ประกาศวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ร่วมรณรงค์ในการต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ภายใต้คำขวัญ “Save Zone No New Face”
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด