ระบบการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

CLICK เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

CLICK คู่มือการใช้ระบบ

CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  วิธีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

CLICK ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป